Guida docente classi 4-5

APPROFONDIMENTI AV EZc^iZcoV ƒ g^XdgYViV YjZ kdaiZ/ ®CZaaV VhhZbWaZV [VgV^ aV Xdc[Zhh^dcZ YZ^ ijd^ eZXXVi^ Z cdc i^ gZX]ZgV^ VaaV egZ\]^ZgV ^c XVii^kV XdhX^ZcoV¯ 9^Y# )! &) # ®CZa \^dgcd YZa H^\cdgZ! g^jc^i^! heZo"oViZ ^a eVcZ Z gZcYZiZ \gVo^Z Yded VkZg Xdc[ZhhVid ^ kdhig^ eZXXVi^! V[[^cX]‚ ^a kdhigd hVXg^[^X^d h^V ejgd¯ 9^Y# &)! & # Rembrandt, Be kbmhkgh ]^e _b`ebhe ikh]b`h, c. 1669, The Hermitage, San Pietroburgo.

Guida docente classi 4-5
Guida docente classi 4-5
Gocce di vita