Guida docente classi 4-5

APPROFONDIMENTI >a 7ViiZh^bd YdkZkV ZhhZgZ egZXZYjid YV jcV ^higjo^dcZ bdgVaZ Z YV jc Y^\^j" cd Y^ jcd d YjZ \^dgc^ YV eVgiZ YZa $"5& $6.&/0 Z! hZ edhh^W^aZ! YV jc Y^\^jcd VcX]Z YZa b^c^higd Z Y^ VaigZ eZghdcZ# A ZaZbZcid e^‘ ^bedgiVciZ YZa 7ViiZh^" bd ZgV a VXfjV! aV [dgbjaV ZgV ZhegZhhV YVaaZ eVgdaZ/ ®CZa cdbZ YZa EVYgZ Z YZa ;^\a^d Z YZaad He^g^id HVcid¯ 9^Y# ,! ( # >a 7ViiZh^bd h^ Vbb^c^higVkV dgY^cVg^V" bZciZ eZg ^bbZgh^dcZ! bV hZ X^Œ cdc ZgV edhh^W^aZ! h^ g^XdggZkV Va bZidYd X]Z cd^ d\\^ XdcdhX^Vbd# Masaccio, ;Zmm^lbfh ]^b g^h_bmb, Cappella Brancacci, Firenze. & $BUFDVNFOP MB QBSPMB EFSJWB EBM HSFDP F TJHOJGJDB DPMVJ DIF WJFOF JTUSVJUPž /FMMB $IJFTB BOUJDB JM UFSNJOF DBUFDVNFOP JOEJDBWB DIJ FGGFU UVBWB JM QFSDPSTP EJ GFEF DIF TJ EPWFWB TFHVJSF QFS FTTFSF BNNFTTJ BM TBDSBNFOUP EFM #BUUFTJ NP 2VFTUP QFSDPSTP WFOJWB DIJBNBUP $BUF DVNFOBUP 6OB WPMUB DPNQMFUBUB MB QSFQBSB[JPOF DIF OPO BWFWB VO UFNQP QSFTUBCJMJUP QPUFWB EVSBSF BM M JODJSDB EBJ USF BOOJ JO TV JM DBUFDVNFOP OFMMB TFUUJNBOB QSFDFEFOUF BMMB 1BTRVB TJ QSFQBSBWB DPO EJHJVOJ F QSFHIJFSB B SJDFWFSF JM #BUUFTJNP DIF BWWFOJWB BMM JOUFSOP EFMMB MJUVSHJB EFMMB 7F HMJB 1BTRVBMF -B DFMFCSB[JPOF TQFDJBMNFOUF OFJ QSJNJ UFNQJ TJ TWPMHFWB OFMMB DIJFTB QSJODJ QBMF DPO UVUUB MB DPNVOJUh SJVOJUB ?kZ\mbh IZgbl, Catacombe di santa Priscilla, Roma. G^eZiji^ hdcd \a^ VXXZcc^ cZaaV 9^YVX]‚ VaaV :jXVg^hi^V# AZ eg^bZ \ZcZgVo^dc^ Xg^hi^VcZ h^ g^jc^kVcd VaaV YdbZc^XV eZg heZooVgZ ^a eVcZ [gVXi^d eVc^h Z eZg [VgZ ^a gZcY^bZcid Y^ \gVo^Z ZjX]Vg^hi^V / Xdc fjZhiZ YjZ ZhegZhh^dc^ h^ ^cY^XVkV ^a hVXg^[^X^d ZjXVg^hi^Xd# >c hZ\j^id Xdc ^a iZgb^cZ :jXVg^hi^V h^ ^cY^XVgdcd \a^ ZaZbZci^ Xdc Xj^ h^ gZcYZkV \gVo^Z V 9^d Z X^dƒ ^a eVcZ ZY ^a k^cd igVh[dgbVi^ cZa Xdged Z cZa hVc\jZ Y^ 8g^hid# 6aaV :jXVg^hi^V ediZkVcd eVgiZX^eVgZ ^ hda^ WViiZooVi^! ^ fjVa^ ZgVcd iZcji^ V gZX^iVgZ YZaaZ eVgi^XdaVg^ egZ\]^ZgZ eg^bV Z Yded aV Xdbjc^dcZ# 321

Guida docente classi 4-5
Guida docente classi 4-5
Gocce di vita