Guida docente classi 4-5

APPROFONDIMENTI EVYg^ YZaaV 8]^ZhV VcX]Z hZ aV bV\\^dgVcoV ad Xdch^YZgŒ VedXg^[d X^dƒ cdc kZgd 0 eZg fjZhid cdc [j VXXZiiVid cZa XVcdcZ YZa Cjdkd IZhiVbZcid# AV 8]^ZhV XViida^XV ad ^chZg^hXZ cZaaV aZiiZgVijgV hjW Vedhida^XV hjW^id Yded \a^ hXg^ii^ YZ\a^ 6edhida^ # chZ\cVbZcid YZa H^\cdgZ V^ a iZhid ejŒ ZhhZgZ hjYY^k^hd ^c fjViigd eVgi^! X]Z bdai^ hijY^dh^ g^iZc\dcd ZhhZgZ hiViZ jc^iZ YV jc hjXXZhh^kd gZYViidgZ/ aV eg^bV h^ ejŒ YZ[^c^gZ aZ 9jZ K^Z! aV K^V YZaaV K^iV Z aV K^V YZaaV BdgiZ XVe^ida^ &" + 0 aV hZXdcYV eVgiZ ƒ jcV he^Z\Vo^dcZ YZa XdbedgiVbZcid g^ijVaZ cZa 7ViiZh^bd! cZa Y^\^jcd Z cZaaV 8dbjc^dcZ XVe^ida^ ,"&% 0 aV iZgoV eVgaV YZa b^c^hiZgd Z Y^ XdbZ XdbedgiVgh^ Xd^ egd[Zi^ k^V\\^Vci^ XVe^" ida^ &&"&* Z aV eVgiZ [^cVaZ XVe^idad &+ ƒ jcV WgZkZ g^kZaVo^dcZ# 9Z^ hVXgVbZci^ kZc\dcd X^iVi^ ^a 7ViiZh^" bd! a :jXVg^hi^V Z aV EZc^iZcoV/ V bZcd Y^ X^cfjVci Vcc^ YV fjVcYd

Guida docente classi 4-5
Guida docente classi 4-5
Gocce di vita