Guida docente classi 4-5

APPROFONDIMENTI 35&3,04,3 LV kZigViV ƒ jcd YZ\a^ ZaZ" bZci^ e^‘ ^bedgiVci^ YZaa VgX]^" iZiijgV \di^XV# jcV iZXc^XV X]Z h^ hk^ajeeV! V eVgi^gZ YVa M>>> hZXdad! ^c eVgi^XdaVgZ cZaaV XViiZYgVaZ Y^ 8]VgigZh cZa cdgY YZaaV ;gVcX^V Z gV\\^jc\Z ^a hjd heaZcYdgZ Xdc aZ WZaa^hh^bZ kZigViZ YZaaV HV^ciZ"8]VeZaaZ V EVg^\^# gZVa^ooViV ViigVkZghd jc aVkdgd ajc\d Z [Vi^Xdhd! X]Z g^X]^ZYZ bdaiV eVo^ZcoV Z VW^a^" i|# AV kZigViV ƒ jcV Xdbedh^o^dcZ [dgbViV YV eZoo^ Y^ kZigd Y^ Y^kZghd XdadgZ iZcji^ ^ch^ZbZ YV Vetrata del coro, XII sec., Saint Denis, cattedrale. jc gZi^Xdad Y^ a^hiZaa^ Y^ e^dbWd# 8dc ^a egd\gZY^gZ YZaaZ iZXc^X]Z! aZ kZigViZ VhhjchZgd Y^bZch^dc^ hZbegZ e^‘ \gVcY^ Z dXXjeVgd" cd heVo^ XgZhXZci^ cZaaZ eVgZi^ eZg^bZigVa^ YZaaZ X]^ZhZ! [^c fjVh^ V hdhi^ij^gaZ Xdc ®bjg^ Y^ ajXZ¯ XdadgVi^# AV iZXc^XV eZg Xdhigj^gZ kZigViZ ZgV \^| cdiV V^ GdbVc^# > iZb^ gV[[^\jgVi^ ZgVcd ^ e^‘ kVg^/ eg^bZ\\^VkVcd aZ hidg^Z W^Wa^X]Z Z ^ g^igVii^ YZ^ hVci^! bV cdc bVcXVkVcd hXZcZ Y^ k^iV fjdi^Y^VcV Z bdi^k^ ejgVbZciZ dgcVbZciVa^! h^V \ZdbZig^X^ h^V kZ\ZiVa^# AV edhh^W^a^i| Y^ bZiiZgZ ^c deZgV \gVcY^ hjeZg[^X^ Y^ kZigd Xdc" hZci‡ Y^ gV[[^\jgVgZ cdc hdad h^c\daZ [^\jgZ! bV ^ciZg^ X^Xa^ cVg" gVi^k^ igVii^ YVaaZ HVXgZ HXg^iijgZ! Xdbedhi^ fjVaX]Z kdaiV eZg X]^Vg^gZ jc egZX^hd bZhhV\\^d iZdad\^Xd# 6^ hd\\Zii^ gZa^\^dh^ h^ V[[^VcXVgdcd ^cdaigZ fjZaa^ hidg^Xd" eda^" i^X^/ [ZXZgd aV adgd XdbeVghV \gVcY^ eZghdcV\\^ hidg^X^! XdbZ a ^beZgVidgZ 8Vgad BV\cd! deejgZ ZkZci^ VaadgV gZXZci^ XdbZ aV eg^bV XgdX^ViV# CZaa VgiZ \di^XV aZ ^ccdkVo^dc^ YZaaV higjiijgV YZaaZ XViiZYgVa^ d[[g^kVcd aV edhh^W^a^i| Y^ Veg^gZ \gVcY^ [^cZhigZ igV ^ e^aVhig^ Z Y^ ^cigdYjggZ ^a gdhdcZ cZaaV [VXX^ViV# AZ e^‘ Vci^X]Z kZigViZ ^ciZ\gZ YZa bdcYd h^ igdkVcd cZaaV XVi" 314

Guida docente classi 4-5
Guida docente classi 4-5
Gocce di vita