Guida docente classi 4-5

APPROFONDIMENTI hV X^iiVY^cV e^‘ Vci^XV! X]^VbViV HVci 6edaa^cVgZ ^c 8aVhhZ# AV 7Vh^a^XV XdchZgkV ^a e^‘ \gVcYZ X^Xad bjh^kd Y^ bdhV^X^ [^cdgV XdcdhX^jid# A ^ciZgcd YZaaV X]^ZhV ƒ Y^k^hd ^c igZ cVkViZ bZY^VciZ YjZ [^aZ Y^ YdY^X^ XdadccZ X^VhXjcV! aZ fjVa^! ^ch^ZbZ Xda eVk^bZcid! Vaa ^c^o^d YZa hZX# MK> [jgd" cd g^VaoViZ Y^ b &!'% g^heZiid Va a^kZaad dg^\^cVg^d# 6a XZcigd YZa egZhW^iZg^d h^ Zg\dcd fjViigd XdadccZ Y^ edg[^Yd! hdgbdciViZ YV i^e^X^ XVe^iZaa^ W^oVci^c^# 9Vaa ^c^o^d YZa MK> hZXdad ^a hd[[^iid ƒ V XVhhZiidc^# Dg^\^cVg^VbZciZ aV YZXdgVo^dcZ bjh^kV g^Xdeg^kV VcX]Z a VWh^YZ ZY ^a bjgd Y^ Xdcigd[VXX^ViV0 d\\^ g^VbVcZ hdad fjZaaV ajc\d aZ eVgZi^ aViZgVa^ YZaaV cVkViV XZcigVaZ! X]Z h Vgi^XdaVcd ^c igZ [VhXZ dg^oodciVa^ hdkgVeedhiZ/ aV eg^bV XdggZ ^c Vaid k^X^cd Va hd[[^iid! aV hZXdcYV h^ hk^ajeeV cZ\a^ ^ciZgheVo^ YZaaZ [^cZhigZ! aV iZgoV h^ hkda\Z cZaaV odcV e^‘ WVhhV! ^bbZY^ViVbZciZ Va Y^ hdegV YZ\a^ VgX]^ hdggZii^ YVaaZ XdadccZ# Ijii^ ^ bdhV^X^ hdcd YZaa Zi| Y^ IZdYdg^Xd VY ZXXZo^dcZ YZaaZ odcZ bZY^VcZ YZaaZ [VhXZ ^c[Zg^dg^ Y^ ZcigVbWZ aZ eVgZi^! X]Z g^hVa\dcd V edXd Yded aV bZi| YZa K> hZXdad# )4.*25 &3..35 / 2045 (305 /45 +3.45 (4-!)4/3#5 3- 5 -15 '1-35 45 ,4&2/45 +2.5 1 -)215 (2-,2/1%5 215 *1--35 /202 5 © 25 ,4.,25 *3-1*304,25 "4035 !)3-,45 +3.4 (4-!)4/35 +2.5 &215 (01'45 *15 '20103%5 15 4--1+)025 + 35 .2.5 +3/3 030 5 (1 5 /4 4-!)4#5 "1.25 45 !)4.*25 .2.5 -40 5 034/1 4,45 .3/5 03$.25 *15 12ª% 215 3- 5(03-35).5+4/1+3#501.$04 1 5 12535*1--3 5© 03.*3,35!)3-,25+4/1+3 35 "4,3/25 (4--4035 ,045 *15 &21 ª%5 215 (03-35 ).5 (4.3#5 01.$04 1 5 12#5 35 /2 -(3 %5 )1.*15 /25 *13*35 415 -)215 *1-+3(2/15 *1+3.*2 5 © )3-,25 5 1/5 '125 +20(2 + 35 &13.35 2""30,25 (305 &21%5 4,35 !)3-,25 1.5 '3'20145 *15 '3ª%5 YVa KVc\Zad Y^ Luca ''!&)"'% 312

Guida docente classi 4-5
Guida docente classi 4-5
Gocce di vita