Guida docente classi 4-5

APPROFONDIMENTI XZbZcid d XVaXZ! eVgi^XdaVg^ eZg ^ kVg^ bViZg^Va^# >c fjZhid bd" Yd ^a aVkdgd e^Vc e^Vcd k^ZcZ [jdg^ hdiid \a^ dXX]^ YZaa Vgi^hiV! X]Z ejŒ VcX]Z XdggZ\\ZgZ aZ odcZ YdkZ k^ hdcd YZ\a^ Zggdg^# EZg aV eVgiZ e^‘ \gVcYZ YZaaV Xdbedh^o^dcZ ^ bdhV^X^hi^ jhVcd eZooZii^ fjVYgVi^ Y^ X^gXV jc XZci^bZigd eZg aVid! bZcigZ eZg ^ eVgi^XdaVg^ ji^a^o" oVcd iZhhZg^cZ Y^ kVg^Z b^hjgZ# CZaaZ kdaiZ Z hjaaZ [^\jgZ aZ iZhhZgZ Y dgd kZc\dcd ^cXa^cViZ eZgX]‚ g^[aZiiVcd ^a e^‘ edhh^W^aZ aV ajXZ# >a iZgb^cZ bdhV^Xd hiV VY ^cY^XVgZ! daigZ aV iZXc^XV! VcX]Z a deZ" gV gZVa^ooViV Xdc iVaZ iZXc^XV# CZa eZg^dYd W^oVci^cd! bdai^ Vgi^hi^ XZgXVgdcd Y^ h[gjiiVgZ Va bZ\a^d fjZhiV iZXc^XV! Xdc ijiiZ aZ hjZ fjVa^i| heZX^[^X]Z! XgZ" VcYd YZaaZ deZgZ Y^ gVgV WZaaZooV Z [VhX^cd! Z hdegViijiid YjgV" ijgZ! X]Z d\\^ edhh^Vbd Vbb^gVgZ eZg ZhZbe^d cZaaV X^ii| Y^ GVkZccV! cZaaV 8]^ZhV Y^ H# 6edaa^cVgZ Cjdkd# 6cX]Z ^ bdhV^X^ Y^ BdcgZVaZ k^X^cd V EVaZgbd hdcd Xdcd" hX^ji^ ^c ijiid ^a bdcYd# AV YZXdgVo^dcZ bjh^kV ^chZ\cV aV [ZYZ# >c jc bdbZcid hidg^Xd ^c Xj^ ^ a^Wg^ kZc^kVcd Xde^Vi^ V bVcd Z fj^c" Y^ hdad edX]Z eZghdcZ ediZkVcd edh" hZYZgZ jcV 7^WW^V d eVgiZ Y^ ZhhV! fjVcYd aV higV\gVcYZ bV\\^dgVcoV YZ^ X^iiVY^c^ ZgV VcVa[VWZiV! ^a bdhV^" Xd XdbZ aV e^iijgV Z aV hXjaijgV Xdhi^ij^kV aV 7^Wa^V eVjeZgjb X^dƒ aV 7^WW^V YZ^ edkZg^! eZgX]‚ hZgk^kV V bdhigVgZ k^h^kVbZciZ V ijii^ X^Œ X]Z ^a hVXZgYdiZ egZY^XVkV Z ^chZ\cVkV# 8dh‡ ^ [ZYZa^ ediZkVcd [VgZ bZbdg^V YZaaV hidg^V YZaaV hVakZooV e^‘ [VX^a" bZciZ# La creazione degli astri, 1174 circa, Monreale (PA), Duomo. 310

Guida docente classi 4-5
Guida docente classi 4-5
Gocce di vita