Guida docente classi 4-5

APPROFONDIMENTI 45,3+.1+45*3/5'2-41+2 LV iZXc^XV YZa bdhV^Xd! ji^a^ooViV eZg aV YZXdgVo^dcZ Y^ eVk^" bZci^! eVgZi^ Z hd[[^ii^! Xdch^hiZ cZaa VXXdhiVgZ igV adgd e^XXdaZ iZhhZgZ XdadgViZ Y^ Y^kZghV [dgbV Z Y^ Y^kZgh^ bViZg^Va^ e^ZigZ! kZigd! bVgb^! iZggVXdiiV° # >a bdhV^Xd ƒ jcV iZXc^XV Vci^XV! ^c[Vii^ kZc^kV \^| Veea^XViV ^c BZhdediVb^V Z cZaa Vci^Xd :\^iid! bV Xdadgd X]Z XZgXVgdcd Y^ b^\a^dgVgaV Z eZg[Zo^dcVgaV [jgdcd h^XjgVbZciZ h^V ^ eg^b^ ZhZbe^ Y^ bdhV^Xd hdcd YZXdg^ eVk^bZciVa^/ hdcd e^X" Xda^ fjVYg^ X]Z gV[[^\jgVcd ZaZbZci^ \ZdbZig^X^ Z [adgZVa^# >a bdhV^Xd ƒ jc egdXZY^bZcid bdaid ajc\d Z Xdhidhd! h^V eZg ^a bViZg^VaZ ji^a^ooVid h^V eZg ^a iZbed cZXZhhVg^d VaaV hjV gZV" a^ooVo^dcZ# >a Y^hZ\cd Y^ hda^id k^ZcZ igVXX^Vid ^c egZXZYZcoV hjaaV hjeZg[^" X^Z YV gZVa^ooVgZ! ^c bdYd YV VkZgZ jcV \j^YV egZX^hV hj YdkZ bZiiZgZ ^ [gVbbZci^! Z hdegViijiid eZg XVaXdaVgZ WZcZ YdkZ YZkZ XVbW^VgZ Y^ XdadgZ! d eZg VkZgZ ^ \^jhi^ X]^VgdhXjg^ Z aZ edhh^W^a^ h[jbVijgZ# Fj^cY^ ^ eZooZii^ Y^ bViZg^VaZ kZc\dcd ^cXdaaVi^ hjaaV hjeZg[^X^Z! jhVcYd XdaaZ heZX^Va^ d YZ^ egZeVgVi^! YZa i^ed Mosaico pavimentale. 309

Guida docente classi 4-5
Guida docente classi 4-5
Gocce di vita