Guida docente classi 4-5

APPROFONDIMENTI Ed^ W^hd\cVkV XdcdhXZgZ aZ Y^[[ZgZci^ fjVa^i| YZaaZ tele Z YZaaZ tavole! Z hijY^VgZ ^a bdYd Y^ a^hX^VgaZ Z iZcYZgaZ eZg Y^hedgaZ V g^XZkZgZ \a^ ^beVhi^ XdadgVi^# Ad hiZhhd aVkdgd Y^ egZeVgVo^dcZ ZgV cZXZhhVg^d ZhZ\j^gZ hj^ bjg^ eg^bV Y^ ediZga^ V[[gZhXVgZ# 6cX]Z eZg aZ Xdgc^X^ ^a aVkdgd ZgV [Viid ^c WdiiZ\V/ h^ iV\a^VkV ^a aZ\cd ^c a^hiZaa^! ed^ h^ e^VaaVkV" cd! h^ ajX^YVkVcd! h^ YdgVkVcd# >c WgZkZ iZbed <^diid Y^kZccZ e^‘ WgVkd YZa bVZhigd! egdeg^d eZg aV hjV cVijgVaZ fjVa^i| Y^ dhhZgkVo^dcZ eZg Xj^ \a^ ZgV [VX^aZ g^igVggZ ZhViiVbZciZ aZ XdhZ X]Z kZYZkV Xdc ^a hjd dXX]^d X]Z d\\^ X]^VbZgZbbd [did\gV[^Xd# <^diid Xdb^cX^Œ V g^igVggZ aZ eZghdcZ YVa k^kd/ Xdc bdk^bZci^ Z \Zhi^ cVijgVa^! Xdc ^a kdaid ig^hiZ d VaaZ\gd! Xdc VW^i^ j\jVa^ V fjZaa^ X]Z ^cYdhhVkVcd cZaaV k^iV# : VcX]Z eZg aZ XdhZ Y^bdhigŒ jc ViiZco^dcZ b^cjo^dhV Va eVgi^XdaVgZ! g^egdYjXZcYd ^ Xdadg^ \^jhi^! aZ [dgbZ egZX^hZ! h^V X]Z h^ igViiVhhZ Y^ d\\Zii^ Xdhigj^i^ YVaa jdbd! h^V X]Z Y^e^c\ZhhZ eVZhV\\^ bdhh^ YV cjkdaZ Z VaWZ" g^! gdXXZ Z Vc^bVa^# Interno della Cappella degli Scrovegni a Padova. 307

Guida docente classi 4-5
Guida docente classi 4-5
Gocce di vita